Maspalomas
GranCanaria.com El Tiempo Hoy Home

Wettelijke Waarschuwing

 

JURIDISCHE KENNISGEVING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN HET PORTAAL

www.grancanaria.com/patronato_turismo

Het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria stelt u er hierbij van op de hoogte dat de toegang en het gebruik van de website www.grancanaria.com/patronato_turismo en alle subdomeinen en mappen die hierin zijn opgenomen (hierna gezamenlijk het Portaal te noemen), en de diensten of inhoud die hiermee is te verkrijgen, zijn onderworpen aan de voorwaarden die in deze juridische kennisgeving worden aangegeven. De toegang aan bepaalde diensten of inhoud kan vereisen dat u bijkomende algemene voorwaarden aanvaardt.

Als u niet akkoord gaat met de in deze juridische kennisgeving opgenomen bepalingen, verzoeken we u geen gebruik te maken van het Portaal, aangezien elk gebruik van de hierin opgenomen diensten en inhoud de aanvaarding betekent van de in deze tekst opgenomen bepalingen.

Het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria houdt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in het Portaal aan te brengen, om de inhoud van het Portaal te corrigeren, te wijzigen, of inhoud hieraan toe te voegen of te verwijderen. De inhoud van het Portaal wordt periodiek bijgewerkt. Doordat het bijwerken van de informatie niet in real-time gebeurt, raden we u aan om altijd de geldigheid en de juistheid van de informatie, de diensten en de inhoud van het Portaal te controleren.

De voorwaarden die in deze kennisgeving zijn opgenomen kunnen worden aangepast. Wij raden u daarom aan om bij het opnieuw bezoeken van het Portaal deze voorwaarden weer door te nemen. Het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria is niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de hulpmiddelen en informatie die is opgenomen in www.grancanaria.com/patronato_turismo.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN MERKENRECHT

Het ontwerp van het Portaal en de broncode, de logo's, merken en overige kenmerken die in het Portaal worden weergegeven, behoren toe aan het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria, hieraan meewerkende natuurlijke en rechtspersonen en deze worden door de overeenkomstige intellectuele eigendomsrechten beschermd. Op dezelfde wijze worden de afbeeldingen op de servers van het Patronaat voor toerisme van Gran Canaria door hierop van toepassing zijnde rechten beschermd.

Het gebruik, de reproductie, verspreiding, het in de openbaarheid brengen, de transformatie of overige gelijkaardige activiteiten van de genoemde kenmerken en afbeeldingen zijn niet toegestaan, behalve wanneer hiertoe de uitdrukkelijke toestemming is verkregen van het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria. Het aan de gebruiker van dit Portaal toegekende gebruiksrecht beperkt zich tot het downloaden door de gebruiker van de genoemde inhoud voor eigen gebruik, onder voorwaarde dat deze inhoud volledig blijft en niet wordt opgesplitst.

Het Patronaat voor Toerisme verklaart de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren; als u van mening bent dat deze site uw rechten zou kunnen aantasten, dient u contact op te nemen met ons via de contactformulieren.

 

LINKS OF HYPERLINKS

Het Patronaat voor het toerisme op Gran Canaria heeft koppelingen naar andere websites waarvoor u belangstelling kunt hebben. Deze sites behoren niet aan het Patronaat toe, noch wordt de inhoud gecontroleerd. Het Patronaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die sites, van het functioneren van de gekoppelde pagina's of de mogelijke schade die kan worden opgelopen door toegang tot of gebruik van die pagina's.

Gebruikers die een hyperlink tot stand willen brengen met de website van het Patronaat voor het toerisme op Gran Canaria dienen met het volgende rekening te houden:

• Het instellen van een hyperlink impliceert in geen enkel geval het bestaan van een relatie tussen het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria en de eigenaar van de webpagina of het e-mailadres waarin de koppeling is opgenomen, noch betekent dit de aanvaarding of de goedkeuring van de inhoud of de diensten hiervan door het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria. Daarom mag niet worden verklaard of geïmpliceerd dat het Patronaat voor het toerisme op Gran Canaria uitdrukkelijk de hyperlink heeft toegestaan noch dat het Patronaat voor Toerisme de op de webpagina met de hyperlink aangeboden of beschikbare diensten heeft gecontroleerd of opgenomen.

• Het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch garandeert het de kwaliteit, de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, de correctheid of de morele juistheid van de inhoud of diensten van de site waarnaar de hyperlink kan leiden. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor de gevolgen, schade of acties die kunnen voortvloeien uit de toegang tot de webpagina van de hyperlink.

• De webpagina of de elektronische berichtgeving waarin de hyperlink staat, mag een enkel merk, benaming, logo, slogan of andere onderscheidende kenmerken bevatten die toebehoort aan het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria, met uitzondering van de tekens die deel uitmaken van de hyperlink.

•  De webpagina waarin de hyperlink wordt aangebracht mag geen informatie met verboden inhoud bevatten, tegen de goede zeden of de algemeen aanvaarde fatsoensregels indruisen, of de openbare orde aantasten, noch mag deze inhoud bevatten die rechten van derden aantasten.

Het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria kan op elk moment de verwijdering verzoeken van de hyperlink naar zijn domein, zonder dat daarvoor een opgave van redenen noodzakelijk is. In dat geval dient de verantwoordelijke van de pagina waarop de koppeling staat, deze koppeling direct te verwijderen na ontvangst van de kennisgeving hiertoe door het Patronaat voor het toerisme op Gran Canaria.

 

FRAMES

Het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria staat uitdrukkelijk niet toe dat externe partijen gebruik maken van “framings” of andere mechanismen waarbij het ontwerp, de configuratie of de inhoud van zijn Portaal wordt gewijzigd.


PRIVACY

Overeenkomstig de Spaanse wet 15/1999 van 13 december inzake de Bescherming van persoonsgegevens (Protección de Datos de Carácter Personal), verbindt het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria zich om zijn verplichting tot het beschermen en vertrouwelijk houden van persoonsgegevens na te leven. Het Patronaat zal de noodzakelijke maatregelen nemen om wijziging, verlies, niet-toegestane verwerking of toegang te voorkomen.

Het verzamelen en automatisch verwerken van persoonsgegevens heeft als doel het beheren, verlenen, uitbreiden en verbeteren van de op enig moment door de gebruiker aangevraagde diensten en het opvolgen van de vragen die gebruikers hebben gesteld.

U hebt de mogelijkheid tot toegang, correctie, annulering en bezwaar tegen de persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het register dat door het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria wordt bijgehouden. U kunt dit melden via alle communicatiemiddelen die beschikken over bewijs van verzending en ontvangst. Het correspondentie-adres voor de uitoefening van uw rechten op uw persoonsgegevens is: C/ Triana 93, 35002. Las Palmas de Gran Canaria Spanje of via e-mailadres turismo@grancanaria.com.

Het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria handhaaft de beschermingsniveaus van persoonsgegevens overeenkomstig het Spaanse Koninklijk Besluit (REAL DECRETO 1720/2007), van 21 december, waarin de uitwerkingsregeling van de Spaanse Wet 15/1999, van 13 december inzake de Bescherming van persoonsgegevens (Protección de Datos de Carácter Personal) wordt goedgekeurd. Het Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria heeft de binnen zijn bereik liggende technische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, wijziging, ongemachtigde toegang en diefstal van de door u aan het Patronaat voor Toerisme verschafte gegevens te voorkomen, waarbij moet worden opgemerkt dat beveiligingsmaatregelen op het internet niet altijd afdoende kunnen zijn. Het Patronaat voor Toerisme behoudt zich de mogelijkheid voor om dit privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan wetswijzigingen, jurisprudentie of de uitleg van het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos). In dat geval kondigt het Patronaat voor Toerisme deze wijzigingen aan, waarbij deze duidelijk en tijdig vooraf worden aangegeven. Indien noodzakelijk wordt om de aanvaarding van de aangebrachte wijzigingen verzocht.

 


COOKIES

Dit portaal gebruikt cookies (informatiebestanden die in de computer van de site-bezoeker worden opgeslagen) waar dit noodzakelijk is voor het correct functioneren van de website en deze juist aan de gebruiker te kunnen weergeven. De gebruikte cookies worden tijdelijk opgeslagen en worden in geen geval gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen.

Gebruiksanalyse:

• Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst van Google Inc., waarmee het gebruik van de website door de bezoekers op uitsluitend statistische wijze wordt geanalyseerd.

•Google Analytics gebruikt hiervoor cookies. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd om de statistische gegevens te verzamelen, wordt rechtstreeks aan Google verzonden en opgeslagen. Om de anonimiteit te waarborgen, anonimiseert Google uw gegevens door het IP-adres te versleutelen alvorens het op te slaan. Google Analytics is niet in staat om herkenbare persoonlijke informatie over de bezoekers van de site te lokaliseren of te verzamelen. Google mag de door Google Analytics verzamelde informatie slechts aan derden verzenden als dit rechtens wordt vereist. Overeenkomstig de voorwaarden van de dienstverlening door Google Analytics, verbindt Google uw IP-adres niet aan andere door Google opgeslagen gegevens.

• Als u geen toestemming wenst te geven voor de statistische verwerking van de gegevens of de informatie met Google Analytics, kunt u het gebruik van cookies afwijzen door dit in de betreffende configuratie van uw browser in te stellen. U dient zich te realiseren dat u dan niet van de volledige functionaliteit van dit portaal gebruik kunt maken.

 

FORUM

Alle geschillen die zich kunnen voordoen ten aanzien van de uitleg, toepassing en de naleving van deze voorwaarden of geschillen in verband met de website worden uitsluitend voorgelegd aan de gerechten in de stad Las Palmas de Gran Canaria, onder voorbehoud van de rechtsmacht die uit wettelijke bepalingen kan voortvloeien. De gebruikers van de website zien uitdrukkelijk af van enige andere rechtskeuze.

Patronaat voor Toerisme van Gran Canaria. Alle rechten voorbehouden.
Juridische informatie