Gran Canaria
GranCanaria.com El Tiempo Hoy Home

Marka chroniona

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

www.grancanaria.com/patronato_turismo 

Organizacja Turystyczna Gran Canarii informuje, że dostęp do i korzystanie z witryny www.grancanaria.com/patronato_turismo  i z wszystkich należących do niej domen i katalogów (łącznie zwanych Portalem), a także do usług lub treści dostępnych za ich pośrednictwem, jest przedmiotem warunków określonych w niniejszej Polityce Prywatności,  z zastrzeżeniem, że dostęp do którejkolwiej z tych usług i treści może wymagać akceptacji dodatkowych Warunków Ogólnych.

Dlatego, jeśli nie zgadzasz się z zasadami naszej Polityki Prywatności, prosimy o nie korzystanie z Portalu, ponieważ każdorazowy dostęp do niego oraz do treści i usług oferowanych za jego pośrednictwem będzie oznaczał twoją akceptację warunków prawnych zawartych w niniejszym tekście.

Organizacja Turystyczna Gran Canarii zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Portalu bez uprzedniego zawiadomienia, w celu aktualizacji, zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania zawartości portalu i jego wyglądu. Zawartość i usługi oferowane przez portal są regularnie aktualizowane. Jednakże, ponieważ aktualizacja informacji nie jest natychmiastowa, zalecamy zawsze sprawdzić ważność i dokładności informacji, usług i treści zawartych na Portalu.

Warunki i zasady określone w naszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, dlatego zapraszamy do przeglądu i zapoznania się z nimi przy każdej kolejniej wizycie na Portalu. Organizacja Turystyczna Gran Canarii nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem usług i informacji zawartych na Portalu www.grancanaria.com/patronato_turismo.

 

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI BRANŻOWEJ

Zarówno wygląd graficzny Portalu i jego kod źródłowy, jak i zawarte na nim logo, marki i inne oznaczenia, należą do Organizacji Turystycznej Gran Canarii, oraz do jej instytucji lub jednostek partnerskich i są chronione prawem autorskim i prawem własności intelektualnej.  W jednakowym stopniu, zdjęcia zawarte na Portalu są chronione przez odpowiednie prawa dotyczące treści zawartych na serwerze Organizacji Turystycznej Gran Canarii.

Ich wykorzystanie, powielanie, dystrybucja, upublicznianie, wprowadzanie zmian lub tym podobne czynności, są zabronione bez uprzedniego uzyskania zgody ze strony Organizacji Turystycznej Gran Canarii.  Licencja przyznana użytkownikowi na wykorzystanie którejkolwiek zawartości Portalu ograniczona jest do pobrania przez użytkownika danych treści do użytku prywatnego, pod warunkiem że nie zostaną one przedmiotem modyfikacji.

Organizacja Turystyczna Gran Canarii deklaruje poszanowanie praw własności intelektualnej i branżowej osób trzecich; w związku z tym, jeśli uważasz, że ta strona może stanowić naruszenie twoich praw, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.LINKI LUB HIPERŁĄCZA

Organizacja Turystyczna Gran Canarii zawiera linki do innych stron internetowych, które naszym zdaniem mogą być przydatne użytkownikom.  Jednakże, ponieważ strony te nie należą do nas, ani też nie mamy wpływu na ich zawartość, nasza Organizacja nie może brać odpowiedzialności za działanie danych stron, ani za ewentualne szkody lub straty wynikające z dostępu do nich lub z ich korzystania.

Użytkownicy, którzy zamierzają umieścić hiperłącze do stron Organizacji Turystycznej Gran Canaria, powinni wziąć pod uwagę, żę:

•    Umieszczenie hiperłącza nie oznacza w żadnym przypadku istnienia stosunków między Organizacją Turystyczną Gran Canarii i właścicielem strony internetowej lub adresu e-mail umieszczającego link, ani też akceptacji i zatwierdzenia przez Organizację  Turystyki Gran Canarii jej zawartość lub usług oferowanych przez te strony. W związku z tym, nie pozwala się na zamieszczanie deklaracji ani wzmianek sugerujących, że Organizacja Turystyczna Gran Canarii wyraźnie autoryzowała hiperłącze, lub też że nadzoruje lub wspiera w jakikolwiek sposób uługi oferowane lub udostępniane na stronie internetowej, na której umieszczono hiperłącze.

•    Organizacja Turystyczna Gran Canarii nie jest w żaden sposób odpowiedzialna ani nie gwarantuje jakości, dokładności, rzetelności, prawidłowości lub moralności treści lub usług oferowanych przez podmiot zamieszczający hiperłącze.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki, szkody lub roszczenia wynikające z dostępu do strony zamieszczającej hiperłącze.

•    Strona internetowa lub poczta elektroniczna, w której zamieszczone jest hiperłącze,  nie może zawierać żadnej marki, logotypu, sloganu lub innych charakterystycznych znaków graficznych należących do Organizacji Turystycznej Gran Canarii, z wyjątkiem tych znaków, które są częścią samego hiperłącza.

•    Strona internetowa, na której zamieszczone jest hiperłącze, nie może zawierać informacji nielegalnych, uwłaczających moralności lub niezgodnych z ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami i prawami porządku publicznego, ani też treści, które naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich.

W każdej chwili, Turystyczna Gran Canarii może wymagać usunięcia linku do swojej domeny, bez podania przyczyny. W takim przypadku, strona umieszczająca link powinna go usunąć bezzwłocznie po otrzymaniu powiadomienia ze strony Organizacji Turystycznej Gran Canarii.


FRAMES

Organizacja Turystyczna Gran Canarii bezwzględnie zabrania dokonywania tzw. "framings" lub wykorzystywania przez osoby trzecie wszelkich innych mechanizmów mających wpływ na graficzny wygląd, oryginalną konfigurację lub zawartość Portalu.


PRYWATNOŚĆ

Zgodnie z ustawą 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Organizacja Turystyczna Gran Canarii jest zobowiązana do spełnienia obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do danych osobowych i poufnego przetwarzania tych danych. W tym celu, Organizacja zobowiązuje się podejmować niezbędne środki, aby zapobiec niepożądanym zmianom danych osobowych, ich utracie lub nieautoryzowanemu dostępowi do nich.

Celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie, oferowanie, ulepszanie i rozszerzenie wachlarza stale dostępnych dla użytkownika usług, jak również odpowiadanie na jego zapytania.

Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i odwołania swoich danych osobowych zawartych w bazie danych Organizacji Turystycznej Gran Canarii, poprzez wszelkie środki umożliwiające przesłanie i odbiór jego wniosku.  Aby skorzystać z tego prawa, można zwrócić się pisemnie na adres: C / Triana 93, 35002. Las Palmas, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na turismo@grancanaria.com.

Organizacja Turystyczna Gran Canarii utrzymuje poziom ochrony danych osobowych, zgodnie z dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia, zatwierdzającym rozporządzenia wykonawcze do ustawy 15/1999 z dnia 13 grudnia, o ochronie danych osobowych, oraz zapewniła wszelkie środki techniczne, jakie są w jej dyspozycji, aby zapobiec utracie, próbom niewłaściwego wykorzystania, nieuprawnionego dostępu lub kradzieży danych osobowych udostępnionych Organizacji, z zastrzeżeniem środków bezpieczeństwa Internetowego jej niedostępnych.  Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności celem dostosowywania się do nowych przepisów, zmianach w orzecznictwie i interpretacji prawa ze strony Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. W takim przypadku, Organizacja Turystyczna zobowiązuje się ogłosić zaistniałe zmiany, wskazując jasno i w odpowiednim czasie gdzie zostały one wprowadzone i prosząc użytkownika, jeśli to konieczne, o akceptację zaistniałych zmian.   

 

COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookies (pliki z informacjami, które są przechowywane na komputerze użytkownika przeglądającego tę stronę) w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania i wizualizacji tej strony dla użytkownika. Pliki te mają ograniczoną czasowo ważność i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych.

Statystyki użytkowania:

  • Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi świadczonej przez Goodle Inc., która pozwala analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony, wyłącznie do celów statystycznych.

  • W tym celu Google Analytics używa cookies. Informacje generowane przez cookie pozwalające określić statystykę są bezpośrednio przesyłane i przechowywane przez Google. Aby zapewnić anonimowość, Google przekształca twoje informacje na informacje anonimowe wymazując adres IP przy zapisywaniu, dlatego też Google Analytics nie jest narzędziem do lokalizacji lub zbierania danych osobowych od odwiedzających witrynę. Google wydaje osobom trzecim informacje zbierane przez Google Analytics do innych, jedynie wówczas, gdy zainstnienie ku temu prawne zobowiązanie. Zgodnie z warunkami świadczenia usług z Google Analytics, Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi zapisanymi przez wyszukiwarkę.

  • Jeśli pragniesz odmówić zgody na przetwarzanie statystyczne danych lub informacji z Google Analytics, możesz zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że rezygnując z cookies nie będziesz można korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony.

 

JURYSDYKCJA

Użytkownicy Portalu  niniejszym rezygnują z jakiejkolwiek innej jurysdykcji, której mogliby podlegać, z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z mocy prawa, skutkiem czego będą podlegać Sądom i Trybunałom miasta Las Palmas de Gran Canaria w wypadku  konieczności rozwiązania wszelkich kwestii, które mogą pojawić się co do interpretacji, stosowania i egzekwowania niniejszych warunków użytkowania Portalu, lub w wypadku rozwiązywania wszelkich sporów, które mogą powstać w odniesieniu do samej sieci.

 

Organizacja Turystyczna Gran Canarii. Wszelkie prawa zastrzezone.
Marka chroniona